Legea 312/2005

Legea nr. 312/2005

M. Of. nr. 1008 din 14 noiembrie 2005

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                 SENATUL

 

L E G E

privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Prezenta lege are ca obiect reglementarea dobândirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine. 

(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi prin moştenire legală. 

Art. 2. – În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) stat membru – orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;

b) stat terţ – orice alt stat decât statele membre;

c) rezident – străinul care are drept de rezidenţă pe teritoriul României sau, după caz, persoana juridică străină care are cel puţin un sediu secundar pe teritoriul României, în condiţiile legii;

d) fermier care desfăşoară activităţi independente – orice persoană fizică care desfăşoară activitate agricolă sau silvică, în vederea realizării de produse agricole vegetale ori animale, precum şi de depozitare şi prelucrare a produselor obţinute din activitatea proprie sau care desfăşoară o activitate în vederea realizării de produse lemnoase şi nelemnoase ale fondului forestier, aşa cum sunt definite de legea în vigoare. 

CAPITOLUL II

Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către cetăţenii statelor membre şi persoanele juridice având naţionalitatea acestor state, precum şi de către apatrizii cu domiciliul într-un stat membru sau în România

Art. 3. – Cetăţeanul unui stat membru, apatridul cu domiciliul într-un stat membru sau în România, precum şi persoana juridică constituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de lege pentru cetăţenii români şi pentru persoanele juridice române. 

Art. 4. – Cetăţeanul unui stat membru nerezident în România, apatridul nerezident în România cu domiciliul într-un stat membru, precum şi persoana juridică nerezidentă, constituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru, pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor pentru reşedinţe secundare, respectiv sedii secundare, la împlinirea unui termen de 5 ani de la data aderării României la Uniunea Europeană. 

Art. 5. – (1) Cetăţeanul unui stat membru, apatridul cu domiciliul într-un stat membru sau în România, precum şi persoana juridică constituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, pădurilor şi terenurilor forestiere la împlinirea unui termen de 7 ani de la data aderării României la Uniunea Europeană. 

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică fermierilor care desfăşoară activităţi independente şi sunt, după caz:

a) cetăţeni ai statelor membre sau apatrizi cu domiciliul într-un stat membru, care îşi stabilesc reşedinţa în România;

b) apatrizi cu domiciliul în România. 

(3) Cetăţenii statelor membre sau apatrizii cu domiciliul într-un stat membru îşi dovedesc calitatea de fermier care desfăşoară activităţi independente cu documente emise/eliberate de autorităţile competente din statul membru sau de provenienţă. Apatrizii cu domiciliul în România fac dovada acestei calităţi cu atestatul eliberat, în acest sens, de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

(4) Persoanele prevăzute la alin. (2) dobândesc dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, pădurilor şi terenurilor forestiere în aceleaşi condiţii cu cele aplicabile cetăţenilor români, de la data aderării României la Uniunea Europeană. 

(5) Destinaţia terenurilor agricole, pădurilor şi a terenurilor forestiere nu poate fi schimbată pe durata perioadei de tranziţie de către persoanele prevăzute la alin. (2). 

CAPITOLUL III

Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către cetăţenii străini, apatrizii şi persoanele juridice aparţinând statelor terţe

Art. 6. – (1) Cetăţeanul străin, apatridul şi persoana juridică aparţinând statelor terţe pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor, în condiţiile reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de reciprocitate. 

(2) Cetăţeanul străin, apatridul şi persoana juridică aparţinând statelor terţe nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în condiţii mai favorabile decât cele aplicabile cetăţeanului unui stat membru şi persoanei juridice constituite în conformitate cu legislaţia unui stat membru. 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 7. – Articolul 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/1998, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. – O societate comercială, persoană juridică rezidentă sau nerezidentă, poate dobândi orice drepturi reale asupra bunurilor imobile, în măsura necesară derulării activităţii sale, potrivit obiectului social, cu respectarea dispoziţiilor legale privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine.“

Art. 8. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) alin. (4) al art. 13 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 5 noiembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b) orice altă dispoziţie contrară. 

Art. 9. – Prezenta lege intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană. 

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

DAN RADU RUŞANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2005. 

Nr. 312. 

Adresa

Mun. Bucuresti, Sec.3, Calea Calarasi, nr.311, bl.71, sc.2, ap.37, parter (intrare stradala).
Punct de reper: Vis-a-vis de Casa de Asigurari de Sanatate si benzinaria MOL.

Contact

MOBIL: 0731.467.071
TEL: 021.327.87.42
FAX: 021.327.87.42
E-MAIL: miclescubnp@yahoo.com

Program de lucru

Luni - Vineri: 09:00 AM - 17:00 PM